Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikkiteknologia Pelillisyys Pelillisyys ja soiton-/laulunopetus Soiton- ja laulunopiskelun teknologia

Yousician: Avain laulun itseopiskeluun vai mukava lisä kotiharjoitteluun?

Opetan pop/jazz-laulua yksityisessä musiikkioppilaitoksessa ja kansalaisopistossa. Osa lauluoppilaistani on käyttänyt Yousician-nimistä sovellusta joko ennen laulutunneille tuloa tai laulutuntien kanssa yhtä aikaa. He usein viittaavat laulutunneilla sovelluksessa harjoittelemiinsa asioihin, joten voidakseni tukea heitä paremmin laulunoppimisessa päätin tutustua sovellukseen ja etenkin sen lauluosioon. Halusin myös selvittää, onko sovelluksesta laulutuntien korvaajaksi vai sopiiko se paremmin laulutuntien ohella tapahtuvaan kotiharjoitteluun.

Mikä Yousician on?

Yousician on interaktiivinen oppimissovellus, jonka avulla voi oppia laulamaan ja soittamaan eri instrumentteja kuten kitaraa, pianoa, ukulelea ja bassoa. Sovelluksessa on laululle ja jokaiselle instrumentille oma avoin polku, jota voi mennä vapaassa järjestyksessä ja aloittaa siltä tasolta kuin itse haluaa. Varsinaisen polun lisäksi Yousicianissa voi harjoitella monia muitakin biisejä polun ulkopuolelta ja myös lisäharjoituksia on saatavilla jokaiselle tasolle.

Yousicianista on olemassa ilmainen ja maksullinen versio. Ilmaisversiossa käyttöaika on rajattu 15 minuuttiin päivässä, ja kappaleista pääsee laulamaan ja harjoittelemaan vain kansanlauluja ja Yousicianin omia lauluja. Maksullisesta versiossa käyttöaikaa ei ole rajattu ja kaikkia kappaleita viimeisimmistä hiteistä vanhempiin klassikoihin pääsee laulamaan ja harjoittelemaan. Maksullisesta versiosta on saatavilla sekä yhden henkilön käyttöön soveltuva Premium+ Personal että koko perheen käyttöön suunniteltu Premium+ Family (Yousician 7.1.2024).

Eri instrumenteilla on eri määrä oppimismateriaalia. Laulussa on yhteensä kuusi tasoa (Basic ja Tasot 1-5). Jokaisella tasolla on useampi eri teemaan liittyvä osio ja jokaisessa osiossa on aiheeseen liittyvä opetusvideo ja/tai aiheeseen liittyviä harjoituksia. Osioissa tutustutaan aiheeseen kuuntelemalla ja katsomalla sekä itse kokeilemalla ja laulamalla. Harjoitukset ovat joko kappaleen opettelua tai erilaisia minipelejä. Laulussa osioiden teemat liittyvät laulutekniikkaan, kappaleiden laulamiseen ja musiikin hahmottamiseen.

Yousicianin laulupolku tarkemmassa tarkastelussa

Lähdin testaamaan Yousicianin ilmaisversiota laulupolun alusta eli Basic-tasolta. Ensimmäisenä tavoitteena oli osua oikeaan nuottiin liukumalla sekä laulamalla suoraan oikea sävel. Sovellus antoi palautetta siitä, laulanko liian matalalta vai korkealta piirtämällä valkoista viivaa äänen korkeuden mukaan. Tavoitesävel näkyi harmaana palkkina, joka muuttui vihreäksi, jos osuin ääneen, ja punaiseksi, jos en osunut. Sovelluksessa ei ollut perinteisiä nuotteja ollenkaan, vaan melodia näytettiin harmaina palkkeina, joissa luki nuotin nimi. Palkin pituus kertoi nuotin pituuden, ja palkin vertikaalinen sijoittelu kuvasi nuotin korkeutta suhteessa muihin melodiassa oleviin nuotteihin. Basic-tasolla määriteltiin myös oma ääniala laulamalla mahdollisimman korkea ja mahdollisimman matala sävel, ja tämän pohjalta sovellus määritteli kappaleiden ja harjoitusten sävellajin.

Basic-tason jälkeen siirryin ensimmäiselle tasolle, jossa olikin sisältöä jo paljon Basic-tasoa enemmän. Yllätyin positiivisesti siitä, että kappaleiden ja laulutekniikan harjoittelun lisäksi oli myös kaksi musiikin hahmottamisen osiota. Ensimmäisellä tasolla käytiin läpi vahvan äänen rakentamista, kappaleiden opettelua, sisäistä kuulemista ja ylös- ja alaspäin meneviä melodioita.

Toisella tasolla teemoja oli saman verran kuin ensimmäisellä tasolla. Tällä tasolla opeteltiin vapauttamaan ääni, hengittämään laulaessa ja hahmottamaan puoli- ja kokosävelaskeleet sekä terssi-intervallit. Koin tässä vaiheessa mukavana sen, että laulua pääsi harjoittelemaan säestyksen ja valmiin lauluraidan päälle. Laulun harjoittelu etenkin alkeistasolla saattaa helposti jäädä siihen, että käy yksin laulutunneilla ja mahdollisesti harjoittelee yksin ilman säestystä kotona, jolloin musiikin harrastamisen yhteisöllisyys puuttuu kokonaan. Vaikka Yousicianillakin harjoitellaan yksin, luovat säestys ja lauluraita sekä kappaleen väliin tulevat sanalliset ja kirjalliset ohjeet tunteen yhdessä ja ohjattuna tekemisestä. Terssi-intervallin kohdalla tutustuttiin vähän myös kaksiääniseen laulamiseen, sillä terssin laulamista harjoiteltiin niin, että sovelluksesta kuului intervallin alaääni laulettuna ja itse täytyi laulaa ylä-ääni. Tällä tasolla esiteltiin myös sävellajin käsite kertomalla, että sävellajien avulla kappaleen korkeutta voi vaihtaa.

Kolmannella tasolla käytiin läpi rytmiä ja kappaleen pulssin löytämistä sekä laulamisen tukea. Musiikin hahmottamisen puolelta käytiin läpi termit isku ja tahti sekä tahtilaji. Tässä vaiheessa tein huomion, että jokaiseen uuteen tekniikka-asiaan oli eri biisi, ja jäin pohtimaan, miten aloittelevalle laulajalle uuden biisin melodian ja rytmin sekä uuden teknisen asian omaksuminen yhtä aikaa voi olla todella hankalaa. Toki ensin voi keskittyä pelkästään kappaleen opetteluun ja vasta, kun osaa kappaleen, siirtyä miettimään teknistä asiaa, mutta tämä vaatii jo jonkin verran itseohjautuvuutta ja omaa suunnitelmallisuutta, kun sovellus ei suoraan ohjaa tekemään näin. Toisaalta positiivista oli, että tässä vaiheessa sovellus opasti kuitenkin harjoittelemaan tempoa hidastamalla ja näytti myös, miten kappaleen tempoa pystyy sovelluksen harjoitustilassa muuttamaan.

Neljännellä tasolla teemoja oli neljän sijaan kahdeksan. Tällä tasolla käytiin läpi vaivatonta laulamista, isompien intervallien laulamista, sanarytmejä ja groovaavaa laulamista sekä musiikin hahmottamisen puolelta nuottien pituudet kokonuotista neljäsosanuottiin, nuottien pituudet neljäsosanuotista kahdeksasosanuottiin, nuottien nimet sekä ylennys- ja alennusmerkit. Vaikka puhuttiin nuottien nimistä ja aika-arvoista, ei varsinaisia nuotteja näytetty ollenkaan. Tämä voi olla hyvä lähestymistapa aluksi, jolloin keskittyminen menee symbolien opettelun sijaan itse asian opetteluun ja omaksumiseen, mutta olisin toivonut, että nuottisymbolit olisi esitelty edes jossain vaiheessa oppimispolkua.

Viidennellä tasolla teemoja oli kuusi. Niissä käytiin läpi tulkintaan eri näkökulmista ja musiikin hahmottamista. Laulun tulkinnassa keskityttiin tunteiden näyttämiseen ja pohdittiin, mitä kappaleen sanojen taakse kätkeytyy, kenelle kappaletta lauletaan, miten tunnetiloja voi biisin aikana vaihtaa ja miten tunteita voi käyttää laulun ja tulkinnan voimavarana. Musiikin hahmottamisen puolella taas tutustuttiin duuri- ja molliasteikkoihin sekä kvartti- ja kvintti-intervalleihin.

Motivaatiota lisäävät pisteet ja tähdet

Henri Sironen (2021) käy kandidaatin tutkielmassaan Opetuksen pelillistäminen ja sen vaikutukset oppimismotivaatioon läpi pelien ja pelillistämisen ominaisuuksia, joista yksi on pisteytys. Pisteytysmalleja on monenlaisia, mutta yleisimmässä peleissä käytetyssä mallissa pisteitä on aluksi nolla ja tehtäviä tekemällä ja niistä hyvin suoriutumalla pisteitä kerrytetään. Myös Yousician käyttää tätä pisteytysmenetelmää.

Yousician laskee jokaisesta harjoituksesta ja kappaleesta pisteitä suoriutumisen mukaan ja muuntaa lopulta pisteet tähtiarvioksi. Harmaita tähtiä voi saada yhdestä kolmeen, mutta jos suoriutuu oikein hyvin, saa kolmen harmaan tähden sijaan kolme keltaista tähteä. Lisäksi sovellus laskee jokaisen teeman ja osion yhteispisteet ja antaa myös kokonaisesta teemasta tähtiarvion. Tämän avulla oppilaan on helppo seurata omaa kehitystään ja palata esimerkiksi tekemään uudelleen harjoituksia, joista on saanut vähemmän tähtiä. Yousician myös kertoo, jos on tehnyt pisteissä uuden ennätyksen tai jos harjoituksesta on aiemmin suoriutunut paremmin. Sirosen tutkielmassa mainitaan, että pelilliset toiminnot nostavat oppimisprosessin nautintoa ja lisäävät mielenkiintoa, mikä voi lisätä oppilaan sisäistä motivaatiota. Yousicianin pelilliset ominaisuudet voivat siis motivoida oppilasta pitkäjänteiseen harjoitteluun.

Yousicianin heikkoudet itseopiskelussa

Yousician yrittää käydä laulutekniikkaa ja musiikin hahmottamista järjestelmällisesti läpi. Esimerkiksi käsitteet selitetään yksinkertaisesti, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Välillä musiikkipedagogina mieleen nousee kuitenkin kysymys teemojen järjestyksestä. Esimerkiksi intervallit käytiin läpi numerojärjestyksessä aloittaen koko- ja puolisävelaskelesta, mikä teoriassa kuulostaa järkevältä lähestymistavalta, mutta käytännössä aloittelijan on hankalampaa laulaa esimerkiksi puolikkaita sävelaskelia yhtä tarkasti kuin terssi- tai kvintti-intervalleja. Välillä siis tuntui siltä, että mentiin teoria eikä käytäntö ja musiikki edellä. Toisaalta jossain määrin teoriaa olisi voinut olla enemmänkin. Vaikka sovellus opettaa laulajille musiikin hahmottamista, ei nuottisymboleita käydä missään vaiheessa läpi. Tämä tekee oppilaan riippuvaiseksi sovelluksesta ja vähentää oppilaan itsenäisyyttä musiikin opiskelussa.

Yousicianin ja ehkä kaikkien vastaavien oppimissovellusten suurin heikkous itsenäisessä opiskelussa on se, ettei pystytä varmistamaan, onko oppilas ymmärtänyt asian oikein tai onko oppilas osannut kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Sovelluksessa on rajallinen määrä sisältöä ja Yousicianissa teemat käydään lopulta melko pintapuolisesti läpi. Jos oppilas ei siis ymmärrä opetettua asiaa sovelluksen esittämällä tavalla, ei oppilaan ole mahdollista pyytää heti toista selitystapaa toisin kuin opetustilanteessa opettajan kanssa. Toisaalta sovelluksessa oppilas voi katsoa saman opetusvideon uudelleen, jos jokin opetettu asia ei mene heti perille.

Palautteen antamisessa sovelluksen keinot ovat myös rajalliset. Yousician esimerkiksi kertoo hyvin, jos ei osu oikeaan säveleen tai laulaa sävelen liian aikaisin tai myöhään, mutta sovellus ei pysty analysoimaan, mistä väärä sävel tai ajoitus johtuu ja mitä oppilas voisi tehdä eri tavalla onnistuakseen paremmin. Jos esimerkiksi oppilas saa jatkuvasti sovelluksesta palautteen, ettei osu oikeaan säveleen, voi hän tulla johtopäätökseen, ettei hänellä ole sävelkorvaa, vaikka oikeasti säveleen osuminen olisikin ollut kiinni jostain lauluteknisestä asiasta.

Oiva kynnyksen madaltaja ja kotiharjoittelun lisääjä

Yousicianilla lauluharrastuksen aloittamisen kynnys on todella matala, ja se sopiikin mielestäni erinomaisesti lauluharrastuksen kokeiluun. Sovelluksesta saa melko hyvän käsityksen siitä, mitä laulutaidon opettelu on, ja myös musiikissa käytetyt termit tulevat tutuiksi. Jos laulamisesta kuitenkin innostuu, toivoisin, että oppilas hakeutuisi myös edes muutamalle laulutunnille, jotta oppilas voisi yhdessä opettajan kanssa varmistaa, että on ymmärtänyt sovelluksessa opetetut asiat oikein, ja opettaja voisi myös vastata oppilaan kysymyksiin.

Parhaan hyödyn Yousicianista saa mielestäni sillä, että käy yhtä aikaa laulutunneilla ja käyttää sovellusta.

Parhaan hyödyn Yousicianista saa mielestäni sillä, että käy yhtä aikaa laulutunneilla ja käyttää sovellusta. Näin sovelluksessa olevia teemoja voidaan käydä pikkuhiljaa laulutunneilla läpi tai laulutunneilla käytyä teemaa voi käydä läpi vielä lisää itsenäisesti Yousicianin avulla. Näin myös tämän sovelluksen aiemmin mainitsemani heikkous muuttuu vahvuudeksi: jos opettaja ei olekaan osannut selittää jotain lauluteknistä asiaa ymmärrettävästi, voi oppilas käydä katsomassa samasta teemasta opetusvideon, jossa asia on opetettu mahdollisesti eri tavalla tai eri näkökulmasta. Lisäksi sovelluksen käyttäminen laulutuntien ohella lisää varmasti kotiharjoittelun määrää, mikä tietenkin edistää laulutaidon kehittymistä.

Lopulta kuitenkin sovelluksen hyödyllisyys riippuu täysin oppilaan tavoitteista. Jos haluaa vain lisätä laulua ja musiikkia elämäänsä ja kokee sovelluksen käytön mielekkäänä, on Yousician siihen hyvä työkalu. Jos taas haluaa harrastaa laulamista tavoitteellisesti, on Yousician hyvä lisä ja motivaattori kotiharjoittelun tueksi.

Lähteet

Sironen, H. 2021. Opetuksen pelillistäminen ja sen vaikutukset oppimismotivaatioon. Kandidaatin tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Viitattu 7.1.2024. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202105187902.pdf.

Yousician. 2024. Verkkosivu. Viitattu 7.1.2024. https://yousician.com/.

Yksi vastaus aiheeseen “Yousician: Avain laulun itseopiskeluun vai mukava lisä kotiharjoitteluun?”

Kiitos mielenkiintoisesta artikkelista! Musiikin harjoittelua kannattaisi kyllä pelillistää tähän tapaan enemmänkin, toistoja tulee tehtyä pisteiden toivossa helposti enemmän kuin ilman mitään näkyvää palkkiota. Hyvä huomio tuo, että tällainen sovellus olisi parhaimmillaan säännöllisten laulutuntien lisänä, osana kotiharjoittelua. Sovelluksen tunteva lauluope voisi suunnitella opetusta samojen teemojen mukaan, jolloin sovellus ja tunnit tukisivat toisiaan tehokkaasti. Tätä voisin vilkaista itsekin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *