Julkaisuohje

MUSE-hankkeen julkaisuohje

MUSE-hanke ja hankkeen verkkosivuston julkaisuperiaatteet

MUSE – musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan ja testataan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Hämeen Ely-keskuksen kautta. Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken.

Lue lisää (MUSE-hanke): https://www.oomc.fi/muse/

MUSE-hankkeen julkaisujen toimituskunta

MUSE-hankkeen julkaisuilla on erillinen, sivuston ylläpitäjistä, kirjoittajista ja hankkeesta riippumaton toimituskunta, jonka tehtävänä on päättää tällä sivustolla (oomc.fi) julkaistavista hankkeen julkaisuista. Toimituskunta käsittelee julkaisut, jotka löytyvät tai joihin viitataan julkaisualustan koontisivulta osoitteessa oomc.fi/muse/tutustu-julkaisuihin/, ja joiden voidaan katsoa täyttävän Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjassa kuvatut tiedonkeruun vaatimukset. Muita julkaisuja, kuten uutisia tai tiedotteita, toimituskunta ei käsittele.

Huom. Tiedonkeruun käsikirja (OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2022) on luonnosvaiheessa. Niiltä osin, joilta vuoden 2022 käsikirja on puutteellinen, viitataan vuoden 2021 käsikirjaan (Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2021).

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2022
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=262279864

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2021
https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Julkaisutiedonkeruun+tutkijaohjeistukset?preview=/39984924/256871939/2021_Julkaisutiedonkeruun%20ohjeistus%20tutkijoille.pdf

MUSE-hankkeen julkaisujen toimituskunnan kokoonpano
 • säveltäjä, musiikkiteknologian lehtori emeritus Otto Romanowski (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
 • yliassistentti Kalev Tiits (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
MUSE-hankkeen julkaisujen julkaisualustan nimi ja osoite

Julkaisut

Julkaisut voivat olla mm. artikkeleita tai oppimateriaaleja, joissa kirjoittajina toimivat hankkeessa työskentelevät asiantuntijat hanketta toteuttavista ammattikorkeakouluista. Myös vierailevien/kutsuttujen asiantuntijoiden kirjoituksia voidaan julkaista.

Julkaisutyypit

Asiantuntija-artikkeli (OKM:n luokitus 7.5.4 D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut / D1 Artikkeli ammattilehdessä)

 • artikkeli, joka tuottaa uutta ja relevanttia tietoa musiikkialan ammattilaisille; hankkeen tavoitteiden mukaisesti artikkeli on esim. musiikin etäteknologioihin liittyvä kartoitus, kuvaus, testiraportti, suositus ja/tai oppimateriaali
 • artikkelia ei ole julkaistu aikaisemmin muualla
 • artikkeli toimitetaan toimituskunnan käsiteltäväksi

Lue lisää (OKM / Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut): https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit+2022#id-7.5Julkaisutyypit2022-7.5.4DAmmattiyhteis%C3%B6llesuunnatutjulkaisut

Uutinen, tiedote, pohdinta tai mielipide (ei OKM:n luokitusta)

 • laajuudeltaan ja uuden tiedon osalta sisällöltään suppeampi kirjoitus
 • artikkelia ei toimiteta toimituskunnan käsiteltäväksi

Yhteistä kaikille julkaisutyypeille

 • artikkelille ei ole määritelty merkkien tai sanojen vähimmäismäärää
 • artikkelin hyväksymisestä OKM:n julkaisupisteisiin oikeuttavaksi julkaisuksi päättävät julkaisurekisteriä ylläpitävät tahot hankkeen ammattikorkeakouluissa ministeriön ohjeiden mukaisesti

Tekstin kirjoitusohjeet

 • kirjoitusten kieli on suomi
 • kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen sekä tekstin jäsentelyyn ja helppolukuisuuteen
 • käytä selkeätä asiakieltä – vältä ylipitkiä virkkeitä, kapulakieltä ja kiertoilmaisuja
 • muista kappalejaot – verkkoon kirjoitettavaa tekstiä voi hyvinkin pätkiä esim. romaanitekstiä lyhyemmiksi kappaleiksi
 • otsikoi ja väliotsikoi teksti napakasti ja kuvaavasti – pyri siihen, että otsikko olisi hahmotettavissa yhdellä silmäyksellä
 • käytä eri otsikkotasoja (pää- ja alaotsikko) aina numeronmukaisessa järjestyksessä (H2…H5) – aloita pääotsikosta, äläkä jätä otsikkotasoja väliin (suurin otsikkokoko H1 on varattu sivun otsikolle, joten älä käytä sitä)
 • kirjoita ammattimaisella otteella: pyri osoittamaan perehtyneisyytesi käsiteltävään aiheeseen
 • olennaista on esitellä hankkeen kartoitus-, vertailu- ja testaustyön tuloksia, ja antaa niiden kautta uutta tietoa alan ammattilaisille
 • muista hyvä tieteellinen käytäntö: mikäli tekstissäsi hyödynnetään muiden tuottamaa tietoa, on siihen viitattava asianmukaisesti – tekstistä on myös pystyttävä erottamaan, mikä on kirjoittajan omaa ja mikä muiden ajattelua
 • jos käytät lähdeviittauksia, käytä APA-tyyliä tekstiviitteissä sekä lähdeluettelossa

Lue lisää (Hyvä tieteellinen käytäntö): https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk

Mediaelementtien käyttö
 • voit liittää julkaisuusi teksin lisäksi muita mediaelementtejä, kuten valokuvia tai videoita
 • tallenna mediaelementit julkaisualustan mediakirjastoon – muista, että yksittäisen tiedoston maksimikoko on 2 MB
 • tallenna kuvat pakatussa formaatissa (JPG, PNG tai GIF), ja varmista, että kuvien resoluutio riittää verkkokäyttöön
 • mikäli mahdollista, liitä artikkeliisi mahdollisimman hyvälaatuinen ja lukijan mielenkiinnon herättävä artikkelikuva, jonka suosituskoko on 1980 (L) x 1485 (K) pikseliä ja suositeltu formaatti JPG tai PNG
 • muista liittää hankerahoituksella tuotettuun julkaisuun rahoittajan logot (esim. julkaisujärjestelmästä Uudelleenkäytettävä > ESR-logot)
 • muista liittää jokaiseen mediaelementtiin tekstivastine – lisää elementin yhteyteen ainakin vaihtoehtoinen teksti (engl. alt text), mutta myös kuvauksen (engl. description) lisääminen on suositeltavaa; vaihtoehtoisen tekstin on tarkoitus kuvata kuvan (tai muun mediaelementin) tarkoitusta – jätä kenttä tyhjäksi vain jos mediaelementti (esim. kuva) on pelkästään koristeellinen
 • varmista käyttämiesi mediaelementtien tekijänoikeudet: mikäli materiaali on jokun muun tuottamaa, eikä se ei ole vapaata ns. public domain -materiaalia, pyydä lupa sen käyttöön ennen julkaisua
 • mainitse aina tekijän nimi sekä mahdolliset lisenssitiedot (esim. Creative Commons) käyttämäsi materiaalin esittämisen yhteydessä

Lue lisää (Creative Commons): https://creativecommons.fi/

Saavutettavuus
 • käytä lähtökohtaisesti teeman mukaisia oletusvärejä, mutta jos muutat esim. tekstin ja/tai taustan värejä, pidä huolta, että värien välillä on riittävän voimakas kontrasti
 • kirjoita linkit (= URL-osoitteet) kokonaisina, jotta ne voi tarvittaessa kopioida manuaalisesti selaimen osoiteriville – vältä “lisätietoja täältä” -tyyppisiä linkkejä

Lue lisää (EU:n saavutettavuusdirektiivi): https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Lue lisää (WCAG-saavutettavuuskriteeristö): https://www.saavutettavasti.fi/tietoa-saavutettavuudesta/wcag

Tekstin julkaisuohjeet

 • valitse kirjoituksellesi sen aihealuetta vastaava kategoria valmiista kategorialistauksesta, ja ehdota myös avainsanoja; jos avainsana löytyy sivuston avainsanalistasta, valitse valmis avainsana (kategorioiden ja avainsanojen avulla lukija voi halutessaan löytää muita saman aihepiirin julkaisuja sivustolta)
 • pyri käyttämään avainsanoina finto.fi-palvelun sanastoista löytyviä asiasanoja
 • muista tallentaa julkaisukuntoon viimeistelty tekstisi: valitse julkaisualustan Artikkeli-välilehdeltä Odottaa tarkistusta, ja klikkaa Lähetä tarkastettavaksi -linkkiä
 • toimitus ehdottaa tarvittaessa muutoksia tekstin oikeinkirjoitukseen, oikeakielisyyteen ja jäsentelyyn – tarvittavat muutokset toteuttaa joko kirjoittaja tai toimitus
 • mikäli kirjoituksesi menee toimituskunnan käsittelyyn, kiinnittää toimituskunta erityistä huomiota kirjoittajan aiheeseen perehtyneisyyteen, sisällön relevanttiuteen sekä julkaisun ymmärrettävyyteen – toimituskunta voi myös tarvittaessa antaa ehdotuksia tekstin kehittämistä varten ennen julkaisuluvan antamista
 • mikäli tekstiä muokataan julkaisemisen jälkeen, muutos tulee merkitä artikkeliin sisällöllisellä selitteellä ja muutospäivämäärällä
 • toimitetut tekstit käsitellään mahdollisimman pian, ja ne pyritään julkaisemaan saapumisjärjestyksessä
 • useamman kirjoittajan yhteisartikkelissa on mainittava kaikkien kirjoittajien nimet
 • ilmoita OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjassa kuvatut tiedonkeruuvaatimukset täyttävät tekstisi JUSTUS-palveluun
 • julkaisuja levitetään hankkeen sosiaalisen median kanavilla sekä hanketoimijoiden kuukausikirjeissä ja muussa sähköpostiviestinnässä – voit myös jakaa julkaisuja omissa sosiaalisen median kanavissasi

Lue lisää (finto.fi): https://finto.fi/fi/

Lue lisää (JUSTUS): https://justus.csc.fi/

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 21.12.2022.
Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus