MUSE-hankkeen arviointi

Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten suhde hankesuunnitelmaan

Hanke onnistui tavoitteidensa saavuttamisessa erinomaisesti. Se tavoitti tulosten saavuttamiseksi olennaiset verkostot hyvin ja saavutti toiminta-aikanaan hyvän tunnettuuden kohderyhmissään. Hankkeen tulokset ovat hyvin käytännönläheisiä ja kohderyhmää selkeästi hyödyttäviä. Huolta aiheuttaa lähinnä hankkeessa tuotettujen ajankohtaisten ja yksityiskohtaisten opasmateriaalien ajantasaisuus ja saavutettavuus jatkossa hankkeen päätyttyä. Hankkeessa luodun internet-sivuston ylläpito ja kehittäminen on syytä saada jatkumaan esimerkiksi musiikin korkeakouluttajien yhteisenä toteutuksena myös hankkeen jälkeen.

Hankkeessa on arvioitu kriittisesti erilaisia työkaluja laajan ekspertiisin avulla; työkaluja on tutkittu ja pyritty määrittelemään niille valintakriteereitä. Alhaalta ylöspäin periaatteella toimimisen kautta kartoittaminen, testaaminen ja havaintojen kirjaaminen konkreettisella ja käytännönläheisellä tavalla on ollut hyvin onnistunutta. Hanke on paitsi tuottanut runsaasti käytännönläheistä materiaalia musiikin etäopetuksen ja etäesittämisen tueksi, se on myös nostanut esiin tärkeitä jatkokehittämisen kohteita. Toivottavasti hankkeen toimijat jatkavat näiden aiheiden parissa hankkeen päätyttyä.

Käytännönläheisyyteen ja ajankohtaisuuteen keskittyessään hanke ei ole mennyt kovin syvälle kehittyvien teknologioiden aiheuttamien muutosprosessien analysoinnissa ja tutkimuksessa. Tämä ei hankkeen fokuksessa ollutkaan, mutta olisi hienoa nähdä esimerkiksi verkko-opetuksen aiheuttamien pedagogisten periaatteiden kehittymisestä analyysiä.

Julkaisujen relevanssi, laatu ja kiinnostavuus kohderyhmän kannalta

Hankkeen aikana syntyi paljon julkaisuja, ja yleisvaikutelmana oli artikkeleiden tarpeellisuus. Julkaisujen näkökulma oli edelläkävijämäinen. Tuloksena oli hyvä ja laaja koontikirjasto hankkeen omista julkaisuista, mutta ne sisälsivät myös linkkejä ja yhteyksiä muiden tekijöiden materiaaliin.

Hankkeen julkaisut ovat merkittävä tietovaranto, jonka käytettävyyttä lisäsi vielä hankkeen loppuessa tuotettu yhteenveto artikkeleiden aihepiireistä ja sisällöistä. Yhteenveto lisää artikkelien hyödyllisyyttä alan peruskäsitteisiin tutustumisessa ja julkaisuihin perehtymisessä. Näissä artikkelit on jaettu aihepiireittäin sitten, että lukijan on helppo löytää tarvitsemansa kiinnostuksen kohteet.

MUSE-artikkelit sisältävät materiaalia eri tarkoituksiin ja erilaisille lukijaprofiileille. Esimerkiksi, jotkut tekstit esittelevät uutuusarvoisia asioita tekniikasta kiinnostuneille ja siihen jo ennestään perehtyneille. Toiset puolestaan avaavat jonkin osa-alueen perusteet ensikertalaisille tai aloittelijoille ja sopinevat parhaiten niille, joilla on tekniikkaan pelkästään välinearvoinen intressi. Toisaalta johdatus-tyyppisten artikkelien tarpeellisuus korostuu myös siinä, että sama henkilö voi olla yhdessä tekniikan kontekstissa olla asiantuntija ja toisessa aloittelija; tämän vuoksi perustason johdatukset usein palvelevat myös asiantuntijoita. Mukana on raportin tyyppisiä tekstejä, jotka tarjoavat käytännössä koettuja ideoita työkalujen valintaan ja teknisen toteutuksen kehittämiseen. Mukana on vertailevia artikkeleita tiettyyn tarkoitukseen soveltuvista välineistä. Nämä valottavat työkalu- tai workflow-vaihtoehtoja, ja auttavat valitsemaan omaan tilanteeseen sopivimman. Jotkut yleisesittelyt laajemmasta aiheesta voisivat sopia myös johdon päätöksenteon tueksi. Joukosta löytyy tuikitärkeää materiaalia, joka esittelee erilaisia kikkoja ja näppäriä työmenetelmiä, joista voi olla hyötyä sekä välineiden teknisessä hallinnassa että tekniikan käytön inhimillisten ulottuvuuksien ymmärtämisessä.

Kaiken kaikkiaan julkaistu materiaali on monikäyttöistä ja varsin tarpeellista. Projekti on siis tuottanut tietopaketin, jota kannattaa mainostaa ja esitellä monenlaisissa yhteyksissä. Julkaisut sisältävät aika paljon ajankohtaista, mutta myös nopeasti vanhentuvaa tietoa, minkä vuoksi julkaisujen jatkuvasta päivittämisestä tulisi pystyä huolehtimaan hankkeen päätyttyä.

Poikkeusajan vaikutus hankkeen toimenpiteisiin ja sen tarpeeseen

Hanke on ollut hyvin ajankohtainen aiheessaan – siinä on aidosti vastattu syntyneeseen tilanteeseen, reagoitu nopeasti ja mietitty ratkaisua poikkeusajan työnteon problematiikkaan. Hanke oli ensimmäinen näyttö kentän yhtenäisyydestä koko musiikkipedagogiikan alalla: ongelma oli yhteinen ja yhteistyöllä saatiin paljon tulosta aikaan. Hankkeen aikana käytettiin koronakriisin aikana syntyneitä sosiaalisen median kanavia oivallisesti hyödyksi, sillä hanke oli sosiaalisessa mediassa näkyvillä julkaisuineen aktiivisesti.

Laajempi kuva hankkeen vaikutuksista

Hanke on ollut lähtökohdistaan asti rohkea edelläkävijä ja hakenut aktiivisesti ratkaisuja myös yleiseen uusien toimintatapojen kehittämisen ongelmaan – standardiratkaisujen ja uusien innovaatioiden väliseen tasapainoon. Tälle haasteita asettaa edelleen tiukentuvat tietoturvan vaatimukset, organisaatioiden vakioidut IT-ratkaisut sekä matalan latenssin tarvitsemat erityisratkaisut viiveettömissä yhteyksissä. Tähän liittyen hanke toi näkyväksi opetushenkilöstön ja IT-tuen yhteistyön tarpeen. Perinteisesti teknisen ylläpidon ja käyttäjien kieli sekä toiminnan tavoitteet ovat voineet poiketa toisistaan. Hankkeessa IT-tuki otettiin mukaan kohtaamaan laitteiden käyttäjäkunta, mikä edistää yhteisen kielen syntymistä.

Hanke konkretisoi hienolla tavalla käynnissä olevan opettajan työn muutoksen. Kehittyvien teknologioiden käyttöönotto opetuksessa luo siihen uusia osaamisvaatimuksia ja usein tästä aiheutuu myös uusia työtehtäviä opettajan työhön. Tämä on syytä huomioida jatkossa sekä opettajien työtehtäviä tarkasteltaessa että opettajia kouluttavien korkeakoulujen opetussuunnitelmien sisällöissä.

Hanke on tuloksissaan tuonut myös esiin tietoa, joka on välittömästi hyödynnettävissä esimerkiksi musiikkioppilaitosten infrastruktuurin konkreettisessa kehittämisessä. Sen avulla hahmottaa hyvin niitä fyysisiä, verkkoteknisiä ja kalustoon liittyviä tarpeita, joita kehittyvien teknologioiden käyttöönotto musiikin opetuksessa edellyttää. Hanke myös osoittaa hyvin näihin liittyvät reunaehdot ja rajoitteet. Se toimii hyvänä vastalääkkeenä joskus päätään nostavalle digihybrikselle.

Hanke toi esiin ideoita ja mahdollisuuksia myös liiketoiminnalliseen kehittämiseen.

Horisontaalisten tavoitteiden huomioiminen

Hankkeen lähtökohtana ollut matalan kynnyksen ratkaisujen löytäminen kytkeytyy selkeästi horisontaalisiin tavoitteisiin olemalla saavutettavuus-kysymyksen ytimessä. Kaikissa hankkeen testatuissa ratkaisuissa on keskeistä ollut niiden käytettävyys laajasti musiikin koulutuksen kentällä. Hankkeessa on haettu kustannuksiltaan kohtuullisia ja käytettävyydeltään siedettäviä ratkaisuja, joiden avulla musiikin koulutuksen saavutettavuutta voidaan merkittävästi parantaa. Erityisesti hankkeessa ollut hoivakotitestaus on tuonut saavutettavuuskysymyksen keskeisesti esille pyrkimällä edistämään musiikillisten etäinterventioiden kulttuuria ja käytänteitä. Kestävään tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet vähentävät matkustamista, joten hankkeen koko konsepti tukee luonnollisella tavalla näitä horisontaalisia tavoitteita.

Eero Linjama

Otto Romanowski

Kalev Tiits

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus