MUSE-hankkeen tietosuojaseloste

MUSE – Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeen tietosuojaseloste

Tutustuthan myös tämän verkkosivuston (oomc.fi) tietosuojaselosteeseen.

Rekisterin nimi

MUSE – Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 401010 Jyväskylä
+358504132412
tietosuoja@jamk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Nina Loimusalo-Lipiäinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi
Pitkäkatu 18–22, 40700 Jyväskylä
+358504719321
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun toteuttaman ESR-rahoitteisen MUSE – Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeen tutkimus-, koulutus- ja seurantaprosesseja sekä tuotoksia varten.

Henkilötietoja käsitellään hankkeessa, jotta saisimme mahdollisimman kattavaa tietoa musiikin ammattilaisten etätyöskentelyyn, etäosaamiseen, sekä etäteknologioiden käyttö- ja koulutustarpeisiin vaikuttavista seikoista. Henkilötietoja käsitellään myös ESR-hankkeisiin liittyvistä seurantavelvoitteista johtuen ESR-asetuksen (EU 1304/2013) mukaisesti. ESR-lomakkeilla kerättävien henkilötietojen osalta tarkennettua tietoa löytyy ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaseloste ESR Henkilö -rekisteriin (rakennerahastot.fi)

Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne hankkeeseen nimetyt työntekijät, joille on myönnetty pääsy suojattuun tutkimusaineistoon ja joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Rekisterin tietosisältö

Hankkeen aikana tullaan keräämään seuraavia henkilötietoja (ESR-lomakkeet ja muut seurantatiedot): etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäpäivä, sukupuoli, katuosoite, postinumero- ja toimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, työllisyystilanne ja koulutusaste, sekä tietoa ulkomaalais-, vähemmistö-, vammais-, tai työmarkkinoiden suhteen heikompaan asemaan kuulumisesta. Lisäksi kysytään hankkeen koulutukseen liittyvistä tuloksista sekä arvio hankkeen vaikutuksista. ESR-lomakkeilla kerättävien henkilötietojen osalta tarkennettua tietoa löytyy ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaseloste ESR Henkilö -rekisteriin (rakennerahastot.fi)

Hankkeen kyselyissä, testi- tai koulutustilanteissa tullaan kysymään ikäryhmää, ammatillisia tietoja, kuten opetettavaa koulutusastetta, opetettavaa ainetta, toiminta-aluetta, opetettavien ryhmien kokoa, musiikillista genreä, (etä)opetuskokemusta, kokemusta liittyen musiikin etäesittämiseen ja (etä)kirjoittamiseen tai -tuottamiseen, muita olennaisia ammattiin tai ammatilliseen kokemukseen liittyviä tietoja, sekä hankkeen ammatillisia vaikutuksia. Hankkeen testi- ja koulutusvaiheissa saatetaan kerätä ääni- ja/tai kuvatallenteita.

Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus
Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
Yleinen etu ja julkinen valta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä pidettävät tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuoliseen käyttöön. ESR-lomakkeiden osalta toimitaan ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto

ESR-lomakkeiden ja muiden hankkeen seurantaa varten kerättävien henkilötietojen osalta toimitaan ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaseloste ESR Henkilö -rekisteriin (rakennerahastot.fi)

Manuaalisesti kerättävät muut lomakkeet ja tiedot säilytetään kulunvalvotussa tilassa lukitussa paikassa ainoastaan niin kauan, kuin on välttämätöntä tietojen siirtämiseksi henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetulle suojatulle palvelimelle. Tämän jälkeen manuaaliset aineistot hävitetään siten, että ne silputaan.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin projektin tarve edellyttää.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava hänelle ymmärrettävässä muodossa ja halutessaan myös kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus…

  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • pyytää tietojensa oikaisemista
  • vaatia tietojensa poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus