Asteikot

Asteikolla tarkoitetaan tietyllä systemaattisella tavalla valittua ja järjestettyä säveljonoa. Musiikissa melodia, harmonia ja soinnut rakentuvat pääsääntöisesti jonkin tietyn asteikon sävelille. Länsimaisessa musiikissa tärkeimmät ovat diatoniseen kanta-asteikkoon pohjautuvat duuri- ja molliasteikko.

Uta.fi (duuri-mollijärjestelmä)

Uta.fi (asteikoista)

Siba.fi (asteikoista tarkemmin)

Duuriasteikko (major scale)

Musictheory.net (the major scale)

Luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli (natural, harmonic and melodic minor)

Musictheory.net (the minor scale)

Siba.fi (molliasteikot)

Uta.fi (erilaiset molliasteikot)

Jazzmollissa on melodisen mollin ylöspäin kulkevat sävelet.
Pentatoniset asteikot

Pentatonisessa asteikossa on viisi säveltä.

 • Duuripentatoninen -> 1.,2.,3.,5. ja 6. sävel
 • Mollipentatoninen -> 1.,b3.,4.,5. ja b7. sävel

wikipedia.org (pentatoninen asteikko)

Blues-asteikko

Blues-melodioiden perustana pidetään mollipentatonista asteikkoa, jossa kvartin ja kvintin välissä on kromaattinen sävel (#4 tai b5). Usein myös terssi esitetään liuttamalla ääntä molli- ja duuriterssin välillä. Nuottikuvaan onkin vaikea kirjoittaa täsmällistä blues-melodiaa, koska tulkinnan osuus melodiasta on merkittävä.

siba.fi (bluesasteikot)

Moodit

Duuri- ja jazzmolliasteikko ovat tärkeimmät kanta-asteikot. Niiden moodeista muodostuvat kaikki mahdolliset seitsemänsäveliset puoli- ja kokoaskelista koostuvat asteikot (14).

Duurisävellajin moodit (kirkkosävellajit)

Aloittamalla asteikko duuriasteikon erisävelistä, muodostuvat seuraavat duurisävellajin moodit:

 • c-c jooninen (perus duuriasteikko)
 • d-d doorinen
 • e-e fryyginen
 • f-f lyydinen
 • g-g miksolyydinen
 • a-a aiolinen (luonnollinen molliasteikko)
 • b-b lokrinen

Duurisävyisiä moodeja ovat jooninen, lyydinen ja miksolyydinen. Mollisävyisiä moodeja ovat doorinen, fryyginen, aiolinen ja lokrinen. Duurisävellajin moodit järjestellään usein ”kirkkautensa”mukaan -> lyydinen, jooninen, miksolyydinen, doorinen, aiolinen, fryyginen ja lokrinen.

wikipedia.org (kirkkosävellaji)

musictheoryfundamentals.com (modes)

ableton.com (modes)

siba.fi (asteikoista)

Harjoituksia

Customoi moodiharjoitus musictheory.net sivustolla seuraavasti: valitse ratas vasemmalta ylhäältä, valitse scales, valitse haluamasi moodit valikosta, tee harjoitus.

musictheory.net (scales)

etno.net (moodi- ja improvisointiharjoituksia)

Jazz-mollin (melodisen mollin) moodit

Jazz-mollissa asteikon viisi ensimmäistä säveltä kulkevat luonnollista mollia, mutta 6. ja 7. sävel ovat duuriasteikon mukaisia.

siba.fi (jazz-mollin moodit)

Symmetriset asteikot

Yleisimmät symmetriset asteikot ovat kromaattinen, kokosävel-, dimi- ja ylinouseva asteikko.

 • Kromaattinen asteikko koostuu sävelistä, jossa sävelten välinen etäisyys on puolisävelaskel
 • Kokosävelasteikko koostuu nimensä mukaisesti sävelistä, jossa sävelten välinen etäisyys on kokosävelaskel.
 • Dimiasteikko koostuu kahdeksasta sävelestä vuorotellen koko- ja puoliaskeleen välein. Dimiasteikkoja on kahdenlaisia; kokoaskeleella alkava dimiasteikko sopii dimisointuun ja puoliaskeleella alkava dominanttidimiasteikko sopii dominanttisointuun (D7913).
 • Ylinouseva (augmented scale) asteikko koostuu kuudesta sävelestä, jossa vuorottelevat intervallit ovat pieni sekunti ja pieni terssi.

siba.fi (symmetrisyys) (toinen kappale)

Thejazzpianosite.com (symmetrical scales)

Guitarworld.com (symmetrical scales)

Harjoituksia asteikoista

Musictheory.net (harjoitus I)

Musictheory.net (harjoitus II)

Tonesavvy.com (scale building)