Intervallit

Intervallilla tarkoitetaan kahden sävelen välistä korkeuseroa. Intervallit ovat joko harmonisia tai melodisia. Kaksi yhtä aikaa soivaa säveltä muodostavat harmonisen (vrt. soinnut), ja kaksi peräkkäistä melodisen intervallin (vrt. melodia).

Intervallien pääkategoriat perustuvat diatoniselle asteikolle (vrt. pianon valkoiset koskettimet tai nuottiviivasto) asetettujen sävelten väliseen etäisyyteen. Pääkategoriat nimetään joko numeroin tai latinankielisin nimin. Esim. alkaen sävelestä d: d-d = 1 (priimi), d-e = 2 (sekunti), d-f = 3 (terssi), d-g = 4 (kvartti), d-a = 5 (kvintti), d-b = 6 (seksti), d-c = 7 (septimi), d -d1 = 8 (oktaavi), d-e1 = 9 (nooni), d-f1 = 10 (desimi).

Siba.fi (intervallit)

Intervallikategorioiden sisällä intervallien laadut vielä vaihtelevat sen mukaan, kuinka etäällä sävelet ovat toisistaan. Intervallien laatuja ovat puhdas (perfect), pieni (minor), suuri (major), vähennetty (diminished) ja ylinouseva (augmented).

*Näissä tehtävissä ympyröidyt numerot tarkoittavat puolisävelaskelten lukumäärää pohjasävelestä lukien.

Musictheory.net (specific intervals)

Musictheory.net (writing intervals)

Musictheory.net (interval inversions)

Harjoituksia

Merkintöjen selitteet: P=perfect=puhdas, m=minor=pieni, M=major=suuri, d=diminished=vähennetty, A=augmented=ylinouseva

Musictheory.net (harjoitus I)

Musictheory.net (harjoitus II)