Saavutettavuusseloste

Jyväskylän ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden direktiivin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Open Online Music Campus -verkkosivustoa osoitteessa oomc.fi.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tason kriteerit osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  • sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä
    • vanhat arkistoidut sisällöt, jota ei ole päivittety 23.9.2018 jälkeen; mm. PLAY-hankkeen aikana (1.1.2015–30.9.2017) tuotettu sisältö, joka löytyy valikoiden Musiikkiteknologia, Pelillisyys ja PLAY-hanke 2015–2017 alta
    • vanhoilla toimisto-ohjelmilla toteutetut sisällöt tai liitteet, jotka on tuotettu ennen 23.9.2018; mm. PLAY-hankkeen aikana (1.1.2015–30.9.2017) tuotetut ja sivuille upotetut PowerPoint-dokumentit
    • kolmansien osapuolten tuottama sisältö; mm. Musiikin verkko-opinnot -valikon alle sijoitetut sivuston ulkopuoliset verkko-oppimateriaalit

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.5.2021.

Selosteessa annetut lausumat direktiivissä (EU) 2016/2102 esitettyjen vaatimusten mukaisuudesta ovat paikkansapitäviä ja perustuvat tosiasialliseen arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Arviointi on toteutettu julkisen sektorin elimen tekemänä itsearviointina.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 14.5.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Palautteet (esim. ilmoitus siitä, etteivät saavutettavuusvaatimukset täyty) ja pyynnöt (esim. direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetyn tiedon ja sisältöjen osalta) tulee osoittaa sähköpostitse ensisijaisesti sivuston päätoimittajalle ja vasta toissijaisesti sivuston ylläpitäjälle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu). Päätoimittajan ja sivuston ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Palautteenantajan tai tietopyynnön esittäjän on hyvä huomioida, että asian käsittelyyn voi mennä 14 vuorokautta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos palautteenantaja tai tietopyynnön esittäjä kokee saaneensa epätyydyttävän vastauksen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti lähetettyyn ilmoitukseen tai pyyntöön (ks. Palaute ja yhteystiedot yllä), voi henkilö tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jonka verkkosivuilla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000