Kategoriat
Blogit

Kysymyspatteristo musiikki- ja tapahtuma-alojen toimijoille yrityksen kehittämisen tueksi

Musa+ – Tempoa kannattavuuteen -hankkeessa tehtiin keväällä 2023 kahdeksan yritysvierailua keskisuomalaisiin musiikki- ja tapahtuma-alan yrityksiin. Vierailujen aikana tutustuttiin haastattelun avulla yritysten nykytilanteeseen, pandemian vaikutuksiin, liiketoiminnan tämän päivän haasteisiin, sekä yrittäjien ajatuksiin yrityksen toiminnan kehittämisestä ja uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Haastatteluissa käytettiin tässä artikkelissa julkaistavaa haastattelurunkoa.

Haastattelurungon hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä

Musiikki- ja tapahtuma-alojen yritykset voivat hyödyntää haastattelurunkoa ja sen alakysymyksiä sisäisessä yrityskehittämisessään pohtien niiden kautta mennyttä haasteellista pandemia-aikaa ja siitä selviytymistä, vastaaviin tilanteisiin varautumista ja toiminnan sopeuttamista, oman yritystoiminnan tämän päivän haasteita, sekä sitä, millaisiin oman yrityksen toimintoihin uudet teknologiat tai pelillisyys voisivat antaa lisävauhtia tulevaisuudessa.

Kysymysten kautta musiikki- tai tapahtuma-alan yritys tai yhteisö voi innovoida ja kehittää toimintaa, edistää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa, tai vaikkapa pohtia tulevaisuutta potentiaalisten rahoitusten näkökulmasta.

Haastatteluissa oli kolme suurempaa teemaa, ja nämä sisältävät alakysymyksiä. Teemat olivat: Pandemian vaikutukset ja yrityksen nykytilanne, Uudet teknologiat ja verkostoituminen sekä Yrityksen kehittäminen. Näiden lisäksi oheinen kysymyspatteristo sisältää tarkentavia kysymyksiä yrityksen sisäiseen kehittämiseen keskustelun syötteiksi ja pohdinnan tueksi.

Haastattelurunko

Pandemian vaikutukset ja nykytilanne

 • Miten korona vaikutti yrityksen toimintaan?
 • Millaisia sopeutustoimia tai muutoksia yritys pystyi tekemään pandemia-aikana?
 • Millaiset resurssit ja osaaminen tukivat tai tukevat jatkossa tätä soputumista nopeisiin muutoksiin? Toisaalta: mitkä asiat sopeutumista estivät tai estävät?
 • Millaiset toiminnot ovat olleet yrityksessä erityisen haavoittuvaisia?
 • Oletko tehnyt suunnitelmia vastaisen varalle minimoidaksesi yritystoiminnan haavoittuvuuden? Oletko dokumentoinut suunnitelmat niin, että voit palata niihin päivityksiä varten?
 • Miten yritys on elpynyt koronan jälkeen?
 • Mistä kaikista toiminnoista yritystoimintasi tällä hetkellä koostuu ja millaisena näet yrityksen kasvupotentiaalin?
 • Millaisia haasteita yrityksen toimintaan tällä hetkellä liittyy?
 • Millaisia riskejä yrityksesi toimintaan liittyy?

Uudet teknologiat ja verkostoituminen

 • Kuinka tuttu peliala ja pelialan liiketoimintamallit ovat? (Perehdy Musa+ -hankkeen pelialan materiaaleihin)
 • Millaista potentiaalia näet pelialan yhteistyössä tai pelialan liiketoiminnan soveltamisessa oman yrityksesi kannalta?
 • Näetkö, että yrityksesi voisi hyödyntää uusia teknologioita, lisättyä todellisuutta tai pelillisyyttä yritystoiminnassa? Millä tavoilla?
 • Kuinka tuttuja XR-teknologiat ja niiden mahdollisuudet ovat? Millaisia sovelluskohteita keksisit oman yrityksesi kannalta?
 • Missä määrin liiketoiminnassasi on hyödynnetty monialaisia verkostoja ja ylipäätään muita aloja? Onko kiinnostusta monialaiseen yhteistyöhön musiikki- tapahtuma- ja pelialojen kesken?
 • Millaisia mahdollisuuksia muiden alojen verkostot voisivat tarjota yrityksellesi?
 • Millaista verkosto-osaamista sinulla on? Millaista verkosto- osaamista sinulta ehkä puuttuu ja miten voisit kehittää sitä?

Yrityksen kehittäminen

Onko yrityksessäsi tehty lyhyen tai pitkän tähtäimen suunnitelmia yrityksen kehittämistä varten? Mitä kaikkea näihin suunnitelmiin sisältyy?

 • Millaisia resursseja ja osaamista nämä suunnitelmat vaativat?
 • Millä aikataululla toteuttaminen on realistista?
 • Millaista ulkopuolista tukea kehittämistyöhön tarvitaan?
 • Millaisia liiketoimintamalleja suunnitelmat mahdollistavat?
 • Mitä eri asiakasryhmiä olisi uudistusten myötä mahdollista toteuttaa?

Kuinka tuttuja ovat seuraavat luovien alojen yrityskehittämisen rahoitus- ja tukipolut? Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin oman liiketoimintasi ja kehittämissuunnitelman kannalta. Millaisella aikataululla rahoituksen suhteen olisi mahdollista edetä?

 • Business Finland
 • Finnvera
 • Keski-Suomen Liitto
 • Ely-keskus
 • OKM
 • AVEK
 • SES
 • FinnFund
 • Opetushallitus
 • Leader
 • Jyväskylän yritystehdas
 • Business Jyväskylä
 • Kasvu Open

Jos et ole hyödyntänyt yrityskehittämisen rahoituksia, mistä syistä tämä on johtunut?

Millaista osaamista tai resursseja rahoitusten hakeminen yrityksessäsi vaatisi?

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nina Loimusalo-Lipiäinen
Nina Loimusalo-Lipiäinen
Jyrki Vihriälä
Jyrki Vihriälä
projektipäällikkö | Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *